Son 10 yılda üzerinde fazlasıyla çalışma yapılan mükemmeliyetçilik kavramı, mükemmelin mümkün olduğuna inanma ve ona ulaşma çabası, kişinin kendisi ve başkaları için yüksek standartlar belirleme eylemi olarak tanımlanır. Üç alt boyutta ele alınan mükemmeliyetçilikte, kendine yönelik mükemmeliyetçilik, kişinin kendisi için yüksek standartlar belirlemesi; başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik,  bireyin başkaları için belirlediği gerçekçi olmayan standartlara uymasını beklemesidir. Toplumsal beklentiye dayalı mükemmeliyetçilik ise bireyin, insanların kendisinden imkânsız şeyler beklediği şeklinde bir inanca sahip olma eğilimidir. Daha önce birçok davranış bozukluluğuyla ilişkisi bulunan mükemmeliyetçiliğin depresyon ve intihar düşüncesiyle ne ölçüde ilişkili olduğu Türkiye’de de yeni bir çalışmayla incelendi.

Gül ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada mükemmeliyetçilik ile depresyon, intihar düşüncesi, antidepresan kullanımı ve tedaviye yanıt arasındaki ilişkiyi incelemek için 56 hasta ile çalışıldı. Hastaların antidepresan tedavi uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra ölçülen değerleri karşılaştırıldı.

Yapılan araştırma sonucunda depresyonun, toplumsal beklentiye dayalı mükemmeliyetçilik arttıkça arttığı görüldü. İntihar düşüncesiyle mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı belirlendi. Ayrıca çalışmada antidepresan tedavi uygulanan hastalarda depresyon şiddetindeki düşüşte etkili olan faktörler; otomatik düşünceler, kendine yönelik ve başkasına yönelik mükemmeliyetçilik, eğitim ve cinsiyet olarak saptandı.  Kendine yönelik mükemmeliyetçilik arttıkça tedaviye olumlu yanıtın azaldığı görüldü. Kadın olmanın ve eğitim düzeyinin yüksek olmasının da tedaviye yanıtı olumsuz etkilediği belirlendi.

Detaylar için kaynak

Gül, E. , Yılmaz, A. , Berksun, O. (2009). Mükemmeliyetçiliğin depresyon, antidepresana yanıt ve intihar düşüncesi ile ilişkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19: 48-54.

RelatedPost