Umutlu düşüncelere sahip olabilmenin, başarı, yaşam doyumu, iyimserlik gibi bir çok olumlu katkısı bulunur. Umut seviyesini etkileyen faktörler arasında ise  bireysel farklılıkların yanında çevresel etkenler de yer almaktadır. Peki gençlerin umut duygusunu neler etkiliyor olabilir?

Araştırmacılar Gülşah Kemer ve Gökhan Atik, gençlerin aileden gördükleri sosyal desteğin, yaşadıkları yerin coğrafi konumunun ve cinsiyetin, kendi umut seviyelerinin belirlenmesinde ne gibi bir yere sahip olduğunu araştırmak amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu amaçla Ankara’nın kırsal ve kentsel kesiminde bulunan iki ayrı liseden seçilen öğrencileri inceleyen araştırmacılar, öğrencilere  çeşitli standart testler uyguladı.

Yapılan analizler sonunda, umutlu olmanın algılanan aile desteği ile yakından ilişkili olduğu görüldü. Buna göre ailelerinden daha fazla destek gördüklerini düşünen öğrencilerin daha umutlu olduğu ortaya çıktı. Kırsal kesimde bulunan öğrencilerin umut seviyelerinin, aileden gelen rehberlik, tavsiye ve cesaretlendirme gibi bilgilendirici davranışlarla artış gösterdiği, gözlenen sonuçlardan bir diğeri. Kentsel kesimde bulunan öğrencilerin umut seviyelerinde ise farklı olarak sevgi ve saygı ilişkili sosyal desteğin etkisinin daha büyük olduğu görüldü. Yani, ailesinden yardım ve yönlendirme alan kentsel kesim öğrencilerinin sevgi hissetmediği takdirde umut seviyelerinde ciddi düşüşler olduğu görüldü. Ek olarak, kentsel kesimdeki erkeklerin umut seviyelerinin kızlara göre daha yüksek olduğu da sonuçlar arasında. Araştırmacılar, Türk aile yapısının cinsiyet rollerine olan farklı yaklaşımının bu sonuç üzerinde etkisi olabileceğini belirtiyor.

Sonuçlar, kırsal ve kentsel kesimde bulunan gençlerin, ailenden gelen sosyal desteği farklı algıladıklarını, umut seviyelerinin değişik faktörlerden etkilendiğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak:

Kemer, G., Atik, G. (2011). Hope and social support in high school students from urban and rural areas of Ankara, Turkey. Journal of Happiness Studies. DOI: 10.1007/s10902-011-9297-z.

 

RelatedPost